Categorie HR manager

KOEN VANHEULE

FOD Mobiliteit en TransportDe projecten

PROJECT 1: performante en geloofwaardige dienst Personeel en Organisatie (P&O)

De dienst P&O moest antwoord kunnen geven op de belangrijke strategische uitdagingen. Er moest een sterke dienst komen, met: sterke prestaties (prioritair op het vlak van werving),
een duidelijke opdracht en doelstellingen, een duidelijke en flexibele structuur, effectieve
communicatielijnen, goede beheersinstrumenten en competente medewerkers. De geloofwaardigheid naar de interne klanten moet verhogen en de relaties met de interne en
externe partners moeten verbeterd worden
Via gesprekken met alle medewerkers en met de belangrijkste stakeholders en partners, het
creëren van een managementteam voor de dienst met collegiale verantwoordelijkheid voor
het beheer, het opzetten van een communicatiestructuur en stimuleren van uitwisseling en het doorvoeren van reorganisatie van de wervingsdienst, de personeelsadministratie en het oprichten van een dienst organisatieontwikkeling, het implementeren van beheersinstrumenten en de aanwerving van een aantal nieuwe medewerkers en functiewijzigingen bij bestaande
medewerkers kwam men tot een goed managementteam, een hogere effectiviteit en een stevige dienst met goede organisatie en beheer en met meer en meer mensen die taken van
collega’s kunnen overnemen. De personeelstevredenheidsenquête 2007 gaf aan dat de dienst P&O, de hoogste tevredenheid heeft binnen de FOD, vooral op het vlak van communicatie, loopbaanmogelijkheden en ontwikkeling en leidinggevende.
Spontane sollicitaties van goede mensen uit de eigen organisatie en vanuit andere organisaties waren het gevolg.

PROJECT 2: Upgrading en verjonging van het personeelsbestand

Eind 2005 waren 34,7 % van de personeelsleden universitairen of graduaten ; dit is te beperkt voor een organisatie die opereert in een technische en hooggespecialiseerde omgeving en waarvan wie de kerntaken vooral liggen in beleidsvoorbereiding, regelgeving en controle en
inspectie. Dit percentage moet in een eerste fase (tegen eind 2008) opgetrokken worden tot 42,5 percent. Eind 2005 was slechts 36,0 % van de personeelsleden jonger dan 45 jaar. Dit percentage moest naar 41 percent. Nieuwe medewerkers moesten sneller inzetbaar worden, beter begeleid en verzorgd om het verloop tegen te gaan. Door de liberalisering van het spoor en de luchtvaart moet de FOD een aantal nieuwe functies opnemen en hiervoor gespecialiseerd personeel aantrekken Er werd een onthaal- en introductieproject op touw gezet, rekrutering en selectie werden verbeterd en er kwam een nieuw retentiebeleid.

Contributie dienst P&O
Eind 2005 werden vanuit het topmanagement van de organisatie volgende 9 doelstellingen vooropgesteld:
1. klemtoon leggen op klantvriendelijkheid binnen de FOD en een betere dienstverlening verstrekken. (het jaar van de klant, grootschalig vormingsproject voor teams opgezet rond klantgerichtheid, loketten en het call center van de DIV)
2. de nieuwe instrumenten
3. slagen in de invoering van de verbeterprogramma’s (BPR)
4. De aanpak en cultuur van projectwerking, procesdenken en risicobeheer verder uitbouwen
5. de managementplannen uitvoeren - Individuele verantwoordelijkheid van de managers.
6. bij zijn met de omzetting van de Europese richtlijnen en de achterstand op internationaal vlak
Terugdringen Doelstelling is gerealiseerd ; de FOD staat nu aan de top van de FOD’s
Mee bijgedragen door specifieke aanwervingen of verschuivingen van personeel.
7. voortzetten van de verjonging binnen de FOD
8. verbeteren van de communicatie door het management
9. intensere mobilisering van het personeel voor de realisatie van de doelstellingen en het
terugdringen van het absenteïsme. Het absenteïsme is onder controle ; in 2006 bedroeg dit 4,6 % en in 2007 4,9 %.

Situatie FOD Mobiliteit en Transport
Aantal medewerkers: 1.191 VTE
Aantal hr-medewerkers: 38.4