Categorie HR manager

Ursula Saint-léger

Umicore



Maatschappelijk verantwoord ondernemen en fusies en overnames, zijn twee domeinen waarin de HR-afdeling naar eigen zeggen voor meer toegevoegde waarde kan zorgen, als ze er meer bij betrokken wordt. Bij Umicore is Ursula Saint-Léger alvast niet bij de pakken blijven zitten: ze heeft aan een en ander op een spectaculaire manier concreet gestalte gegeven.

De projecten

« Sustainable Development Reporting »

Toen Urusla Saint-Léger bij Umicore aan de slag ging, besteedde het jaarverslag van 2003 maar enkele lijntjes aandacht aan de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming. De eerste fase van het project bestond er dan ook in blijk te geven van overredingskracht en onderhandelingstalent om wat meer ruimte te krijgen…In het jaarverslag van 2004 werden twee pagina’s voorzien. Maar die volstonden lang niet om een volledig overzicht te geven van wat de groep allemaal realiseert rond People Management. In samenwerking met het EHS-team (Environment, Health en Safety) kon de CEO overtuigd worden dat het belangrijk om voor de rapportering rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling naar een hogere versnelling over te schakelen. Daarvoor werden tien doelstellingen opgesteld die over een periode van vijf jaar regelmatig werden opgevolgd om zo de gerealiseerde vooruitgang te kunnen meten. Vervolgens werd besloten om het rapport rond duurzame ontwikkeling te doen samenvallen met het jaarverslag om op die manier te komen tot een « Report to Shareholder and Society ». Dit document werd overigens door de financiële analisten uitgeroepen tot het beste jaarverslag van 2006.
Wat zijn nu de vijf HR doelstellingen (de vijf andere vallen onder het domein van EHS) ? Hoe worden ze gemeten? En welke methode wordt gebruikt om de HR teams bij een en ander te betrekken? Alle vestigingplaatsen van de groep moeten een lokaal plan ontwikkelen en implementeren rond de volgende doelstellingen :
1. verantwoordelijkheid ten aanzien van de lokale gemeenschap
2. een uitmuntende werkgever zijn
3. een constructieve en open dialoog opzetten
4. een omgeving creëren die permanente opleiding en ontwikkeling bevordert
5. de door de groep gedefinieerde policies toepassen rond gelijke kansen, diversiteit, respect voor de mensenrechten en de gedragscode van Umicore.
Om de « buy in » te stimuleren werd in de zeven regio’s een grote roadshow georganiseerd om op die manier de 1.400 managers van Umicore rechtstreeks bij het project te betrekken.

Sterke punten
- de aanpak maakt het mogelijk om aan te tonen en te meten wat HR doet, om benchmarks op te stellen en om goede praktijken met elkaar te delen.
- een concrete invulling van een thematiek die mooi klinkt op papier, maar die niet gemakkelijk is om te doen doordringen (Umicore Way, gedragscode, waarden)
- een bewijs dat HR een partner kan zijn van de business en van het succes van de onderneming
- bij de laatste tevredenheidsenquête gaven medewerkers aan dat de eerste doelstelling – verantwoordelijkheid tegenover de lokale gemeenschap - een sleutelfactor is om te zeggen dat ze fier zijn om deel uit te maken van Umicore en blijk geven van hun wil om bij de onderneming te blijven!
- aantrekkelijkheid als onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Het « Zinc Alloys Carve Out Project »

Enkele jaren geleden besliste Umicore om uit de activiteit rond de basismetalen (aluminium, koper, zink) te stappen. Op basis van die logica splitste de groep haar koperactiviteiten af. Die werden ondergebracht in de aparte vennootschap met de naam Cumerio.
Het project dat hier echter naar voor wordt gebracht slaat op het afsplitsen van de zinkactiviteit. Dat gebeurde met de bedoeling om ze ofwel te verkopen ofwel onder te brengen in een joint venture. Dit proces duurde twee jaar en had een impact op de activiteiten van het bedrijf in België, Frankrijk en China. Tijdens de hele operatie, die toch werd gekenmerkt door een grote onzekerheid voor de werknemers omdat het onmogelijk was hen te informeren over de zoektocht naar een partner, werd niet één dag gestaakt.
Op HR-vlak waren er veel implicates : afsplitsen van de zinkactiviteit van Umicore, de voorbereiding van het management en de HR systemen, zodat ze onafhankelijk en duurzaam zouden kunnen opereren, het uittekenen van de nieuwe organisatie en het herbekijken van de organisatie bij Umicore, het identificeren van de profielen die voor beide entiteiten het best geschikt zouden zijn en het voorbereiden van de noodzakelijke Service Level Agreements. Toen heel dat proces achter de rug was en de nodige maturiteit had bereikt, werd een joint venture aangekondigd met de Australische groep Zinifex en ook dit gebeurde zonder dat er één dag werd gestaakt.

Sterke punten
- het hele proces, waarbij 1.400 personen waren betrokken, werd in een recordtempo van minder dan 17 maanden gerealiseerd. Dit gebeurde op een ethische manier en met een mooie erkenning voor het verwezenlijkte werk door de vakbondsafgevaardigden.
- het bedrijf Nyrstar, dat nu de belangrijkste zinkproducent ter wereld is, kreeg een beursnotering op Euronext Brussels.
- het bewijs dat de hr-afdeling een betrouwbare partner is voor dit soort project, ongeacht of het om een fusie of een overname gaat, een integratie of een afsplitsing van de activiteiten.

Umicore in het kort
- Totaal aantal medewerkers : 17.180
- Medewerkers HR : 18 rechtstreeks en 260 op een tweede/derde niveau van de organisatie.